Lions Club Kolmården

Vi bildades 1964 och har i dag 14 medlemmar och är en lokalavdelning till Lions Club International. 
Tillsammans är vi 1,4 miljoner medlemmar, det vill säja en av världens största hjälporganisationer. 
Lions Club Kolmården arrangerar fler egna evenemang per år och allt överskott som dessa genererar går oavkortat till hjälpverksamhet.
vårt motto är:
För samhällsansvar och livskvalitet. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Vad gör vi i Lions

  Vi är en förening där syftet är att arbeta med hjälpverksamhet. I Lions Club Kolmården har vi tre årliga aktiviteter som ger oss ekonomiska möjligheter att ge bidrag. 
Utöver dessa aktiviteter har vi även ställt upp med ljudteknik och personal till Kolmårdsloppet, ett motionslopp där all intäkt går till Cancerfonden. 

Vi hjälper även ungdomsgården i Krokek med transporter vid vänortsutbyten. 

Våra bidrag går internationellt, nationellt och lokalt. 

Utöver dessa aktiviteter har vi återkommande medlemsmöten, vanligtvis den 3:e måndagen i månaden.
Vi träffas vanligtvis i Svintunakvarn, Läs mer om kvarnen här

Under året har vi en del andra begivenheter som 
surströmmingsskiva, 
gökotta, 
HLR utbildning 
och givetvis både vårfest och julfest. 

Lions Club är en av få hjälporganisationer där alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamhet. 

All administration lokalt, nationellt och internationellt bekostas av våra medlemsvfgifter. 

Är du intresserad av att vara med och göra skillnad? Kontakt vår medlemsansvarige på telefon 070-5904909 eller e-post  

Skicka e-post

LIONS CLUB KOLMÅRDEN 30 ÅR

Några axplock ur dess historia i urval av LP Sven Lagerbäck

1964

Den 7 januari 1964 kontaktade LIONS CLUB ÅBY ett antal personer i Krokek-Kolmården med en inbjudan att bilda en ny LIONS CLUB.

 Vid ett sammanträde i Krokeks IFs fritidslokal på Ektorps Mo den 17 januari diskuterades förutsättningar för bildande av den nya klubben. Vid mötet deltog de inbjudna från Krokek-Kolmården, medlemmar från ÅBY LIONS CLUB samt DG Åke Bergman.

Vid ett nytt sammanträde den 4 mars 1964 bildades LIONS CLUB KOLMÄRDEN. Charterhögtiden anordnades den 24 maj med högtid i Krokeks kyrka och fest på Stavsjö Värdshus.

Till president i den nya klubbens valdes Tristan Stubbe. Redan första verksamhetsåret anordnades en midsommaraktivitet vid Råssla Hembygdsgård.

1965

Klubben skänker en TV till ålderdomshemmet

Bidrag till Krokeks Scoutkår och Krokek IFs ungdomsverksamhet.

Valborgsmässofirande arrangeras vid Kolmårdssjukhuset och Stavsjö Bruk.

En aktivitet som mötte entusiastiskt engagemang från klubbens medlemmar detta år var den stora Röda Fiädernaktiviteten "Riksomfattande insamling mot cancer". Klubbens bidrag blev 4500:-

Detta år ges stort utrymme åt motionsaktiviteter; tennistävlingar, fotbolls- och hockey-bockeymatcher arrangeras i vilka zonens och distriktets klubbar deltar med stort intresse. Hårda duster utkämpas med växlande resultat. Även de yngre får sitt; klubben arrangerar ishockeyskola i Stavsjö och Kolmården.

1967

Klubben gör en stor satsning på en ny aktivitet; ett terränglopp över tre mil arrangerat med Lidingöloppet som förebild. Första tävlingen lockade 109 deltagare med storheter som Erik Östbye, Örgryte, och Chris Wade, Fredrikshof, på startlinjen. Start och mål var förlagda till Hamnplanen och Bodaviken vid Sandviken.

Även andra aktiviteter initieras, såsom Bonnauktion, Julmarknad och Luciafirande.

1968

En ny tradition inleds i och med förslaget att klubbens verksamhetsår skulle avslutas med junimöte i form av gökotta. Många natursköna platser i Kolmården har under de gångna åren fått upplåta möteslokal tidiga söndagsmorgnar helgen före midsommar.

LIONS CLUB KOLMÅRDEN står fadder för den nystartade LIONS CLUB JÖNÅKER.

1971

Samarbete initieras med LIONS CLUB HELSINGE i Danmark, en vänortsverksamhet som genom åren gett upphov till mycken trivsam samvaro över gränserna.

1972

Projektet "Ruben" rullas igång. Klubben uppförde med egna händer ett hus som såldes efterföljande är. Förutom tillfälle till handfast samarbete mellan klubbmedlemmarna gav aktiviteten ett mycket gott netto, drygt 51000:-

1973

 Klubben beslutar att ta ett fadderbarn, femåriga Ana Maria Rivera från Nicaragua. Bidraget uppgick till 40:- per månad. Klubben har sedan dess genom åren följt Ana Marias uppväxt och framsteg genom brevkontakter.

Lions Dag i Kolmårdens Djurpark arrangeras. Som ett resultat av denna aktivitet skänkte klubben ett lejon till djurparken. Lejonpriset stod i 4000 kronor det året!

1974

Beslut tas om kollektivanslutning av klubbens medlemmar i Krokeks Hembygdsförening, en förberedelse till den restaurering av Hembygdsgården vilken påbörjas av Lionklubbens medlemmar I975 och avslutas efterföljande år.

1976

Klubben arrangerar en uppskattad rullstolstävling vid Lions och Scouternas Dag i Djurparken.

En kyrkokonsert arrangeras i Krokeks Kyrka med Mia Mariann och Per Filip som artister.

1977

Klubben är medarrangör i en stor artistgala som anordnas i den nya Himmelstalundshallen av Lionklubbarna i Norrköping.

En föreningskatalog för Kolmården iordningställes.

Artist vid årets kyrkokonsert är Ingeborg Nyberg.

1978

En kyrkokonsert arrangeras med deltagande av en tysk ungdomskör från Hannover.

1979

"Städa Kolmården" arrangeras tillsammans med andra klubbar och samfälligheter varvid Kolmårdens vägar och allmänna platser städas. Resultatet blev rena vägdiken och 50 kubikmeter skräp. Den aktiviteten blev dock ingen tradition.

Klubben står fadder för en LEO-klubb för Kolmården med omnejd. Aktiviteten "Brasved" startas.

1980

Ett antal klubbmedlemmar deltar i "Europaforum" i Åbo, en resa som givit upphov till en mängd roliga historier som fortfarande berättas vid klubbens möten.

Valborgsaktiviteten flyttas från Stavsjö Bruk till Norrköpings skidklubbs sportstuga vid Torsjön.

Julgranshuggning och försäljning av julgranar vid Julmarknaden tas upp som en ny aktivitet.

1982

Riktlinjer dras upp för klubbens genom tiderna största aktivitet, upprustningen av logen "Frihetskämpens" fastighet vid Sandviken.

Ett ungdomsledarstipendium för utdelning vid midsommarfesten vid Råssla instiftas. Den första stipendiaten blev Kjell Widell, vilken fick emotta penningsumma samt av konsthantverkare Christer Wide specialdesignat pris i tenn.

1983

De första kontakterna tas för att anordna marknadsdagar vid Svintuna Kvarn.

1984

Med anledning av Norrköpings 600-årsjubileum får klubben uppdraget att anordna "Svintuna Marknad", vilken fortfarande år en av klubbens bästa aktiviteter.

Arbetet med restaureringen av logen inleds efter många turer av kontakter med kommun och bank. 'Klubbens 2O-årsjubileum firas i Kvarsebo Kyrka samt med fest på Vildmarkshotellet i närvaro av danska vänortsklubbmedlemmar, representanter för när liggande klubbar samt DG Bernt Fransén med respektive fruar.

1985

Klubbarbetet präglas i hög grad av arbetet med iordningställande av logelokalen.

1986

 Den restaurerade logelokalen invigs vid en högtid den sista maj. Lokalen får namnet "Sandviksgården". Klubben får i och med detta en egen välutrustad och ändamålsenlig samlingslokal, som ställs till förfogande för olika föreningars ungdomsverksamhet, samt till uthyrning för föreningars och privatpersoners fester.

1987

Aktiviteten "Trivselkvällar" vid Svintuna Kvarn startas, med allsång tre tisdagskvällar under juli i klubbens regi.

Diskussioner om tillbyggnad av scen till Sandviksgården inleds .

1988

Klubben beslutar att anordna ett lotteri till minne av 5-årsjubileet för Svintuna Marknad. Behållningen skall till sin helhet tillfalla Barncancerfonden.

Ett nytt fadderbarn utväljes att ersätta Ana Maria Rivera, som vid detta lag uppnått vuxen ålder.

1989

Resultatet av jubileumslotteriet, 12500 kronor överlämnas till representanter för Barncancerfonden vid en ceremoni i Sandviksgården.

Klubbens 25-årsjubileum firades på Getå Turisthotell den 15 april, i närvaro av BDG Lars Lindblad samt representanter för grannklubbarna Åby, Finspång och Söderköping.

Trivselkvällarna vid Svintuna Kvarn arrangeras denna sommar i samarbete med Kolmårdens Företagargrupp.

1991

LC KOLMÄRDEN arrangerar distriktsmöte på Vildmarkshotellet den 20 april, ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemärg, vilket bl a besöktes av ID Dick Taylor från Minnesota.

Novembermötet ägnas åt grupparbete kring ämnet 'Klubbens inriktning'. Bland de framröstade förslagen kan nämnas: etablering av vänortskontakt med Lettland, kyrkokonsert på nästföljande Världsliondag samt internutbildning i LION-kunskap.

1992

Klubben tar initiativ ti1l att Aizpute i Lettland väljs till Kolmårdens vänort. Arbetet bedrivs i. samarbete med de olika föreningarna i Kolmårdens Kommundel, och syftar till kontaktskapande verksamheten och hjälp till självhjälp. LC Kolmården satsar av aktivitetsmedel ett startkapital uppgående till 7000:-.

På LION-dagen den 8 oktober arrangeras konsert i Krokeks kyrka med Mia Mariann och Per Filip för firande av LIONS 70-årsjubileum.

1993

Fortsatt stöd för Aizputeaktiviteten, vilken nu engagerar många föreningar och dess medlemmar i Kolmården.

Klubbens första 'Melvin Jones' tilldelas L Ingemar Lidén för goda insatser i enlighet med Lions etik och syfte, bl a för arbetet inom Aizpute-verksamheten.

LP Kurt Björk mottar vid Riksmötet i Linköping IP Rohit C Menhta's 'Certificate of Appreciation' för klubbens insatser för Kolmårdens vänort Aizpute.

1994

Klubben inbjuder till firande av 30-årsjubileum i Sandviksgården den 26 mars.


Av alla de idéer till inkomstaktiviteter som prövats genom åren kvarstår idag Julgransförsälning, Midsommarfest och Svintuna Marknad. Klubben bidrar med medel till projekt på alla plan; lokalt, på distrikts- och riksnivå samt utrikes. Uthålligt sedan många är bidragen till fadderbarnet, ungdomsstipendier för deltagande i internationella läger i Sverige eller utomlands samt stipendiet till någon välmeriterad ungdomsledare i Kolmården. De senaste två åren har stödet till Aizpute-aktiviteten satt sin prägel på klubbens bidragsverksamhet. Traditionen med junimöte i form av gökotta lever fortfarande kvar, och är mycket uppskattad av den morgonpigga falangen av Kolmårds-LIONS !